Goed verzekerd in Duitsland!

Uw verzekeringsadviseur voor als u werkt in Duitsland! 

Meer →


Neuenhaus Advies

Alle verzekeringen voor
wonen in Duitsland

Meer →

Neuenhaus Advies

Alle verzekeringen voor uw bedrijf in Duitsland

Meer →

Neuenhaus Advies

Goed verzekerd in Duitsland!

Meer →

Neuenhaus Advies

Ook voor goede
aanvullende verzekeringen

Meer →

(Notariële)aandachtspunten voor Nederlanders in Duitsland.

Het wonen in Duitsland kan een hoop voordelen met zich meebrengen, waaronder de goedkopere woningen. Men kiest hier vanzelfsprekend niet zomaar voor.

Over het algemeen is men zich ook bewust van de andere regels die in Duitsland gelden. 

Enkele rechtsgebieden waar de regels tussen Nederland en Duitsland verschillen zijn het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

 

Huwelijksvermogensrecht:

In Nederland trouwt men, indien er geen huwelijksvoorwaarden worden gemaakt, in algehele gemeenschap van goederen. Wil men een andere regeling dan worden er huwelijksvoorwaarden gemaakt. In Duitsland geldt in beginsel de Zugewinngemeinschaft, waarbij het vermogen van ieder van de echtgenoten voor het huwelijk privé blijft en de vermogensgroei tijdens het huwelijk wordt verrekend bij het einde van het huwelijk. Is de Zugewinngemeinschaft niet gewenst, dan kan er een Ehevertrag gemaakt worden.
Een belangrijk punt van aandacht voor Nederlanders die tienjaren of langer in Duitsland wonen is dat, op grond van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978, het Nederlandse huwelijksgoederenregime kan veranderen in het Duitse. Een gemeenschap van goederen kan dus ineens een Zugewinngemeinschaft zijn geworden.

Maar ook indien er wel huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt, waarin er echter GEEN RECHTSKEUZE voor het Nederlandse recht is opgenomen, is na verloop van tien jaren de Zugewinngemeinschaft van toepassing! Dit kan tot grote problemen leiden, met name indien er sprake is van een eigen onderneming of een groot verschil in vermogens tussen de echtgenoten. Het is dus belangrijk uw huwelijksvoorwaarden te laten nakijken.

 

Erfrecht:

Tussen het Nederlandse en Duitse (wettelijke) erfrecht zijn grote verschillen.

In Nederland geldt dat indien de overledene geen testament heeft gemaakt en dus de wet van toepassing is, de langstlevende echtgenoot en de kinderen samen en voor gelijke delen erfgenamen zijn. De wettelijke verdeling is dan van toepassing. Dit is een regeling waarbij de langstlevende de eigenaar wordt van de gehele nalatenschap en de kinderen een vordering ter grootte van hun erfdeel krijgen op de langstlevende. Deze vordering kunnen de kinderen opeisen bij het overlijden van de langstlevende of indien er zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals een faillissement van de langstlevende. Deze wettelijke verdeling kan door de langstlevende ook ongedaan gemaakt worden. Zijn er geen kinderen, dan erft de langstlevende echtgenoot het geheel.

Het Duitse wettelijke erfrecht regelt dat de langstlevende echtgenoot en de familie van de overledene erven. Daarbij is erg belangrijk of voor het huwelijk de Zugewinngemeinschaft gold of dat er sprake was van Gütertrennung of Gütergemeinschaft. Afhankelijk van dit regime kan het erfdeel van de langstlevende echtgenoot variëren van een/vierde deel tot drie/vierde deel.


Onder het Duitse wettelijke erfrecht erven kinderen mee. Zijn er geen kinderen dan erven de andere verwanten van de overleden mee. Zowel in Nederland als in Duitsland is het mogelijk om van het wettelijke systeem af te wijken. In Nederland kan dat enkel in een testament (notariële akte). In Duitsland heeft men de mogelijkheid om een testament in notariële of onderhandse vorm op te stellen. Daarnaast kent Duitsland het Erbvertrag. Zowel in Nederland als in Duitsland wordt een testament vaak opgemaakt:

 • ​ter bescherming van de langstlevende echtgenoot;
 • voor het treffen van fiscaal besparende maatregelen;
 • ​voor het regelen van de voogdij;
 • ​voor het geval een erfgenaam zou scheiden (de uitsluitingsclausule);
 • ​voor de benoeming van een executeur;
 • ​in verband met het maken van de rechtskeuze.

 

Europese Erfrechtverordening:

Sinds 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van kracht, waaraan ook Nederland en Duitsland zijn gebonden.

Deze verordering geldt voor alle nalatenschappen die openvallen vanaf 17 augustus 2015.

Een aantal van de regels zijn:

 • Als een overledene geen rechtskeuze heeft uitgebracht (in Nederland is dit enkel mogelijk in een testament), dan geldt het recht van de gewone verblijfplaats ten tijde van het overlijden.
 • Er is direct na vestiging al sprake van de gewone verblijfplaats, ook al woonde de overledene nog maar een hele korte tijd in het land waar hij overleed.
 • Het is niet meer mogelijk om een rechtskeuze uit te brengen voor het recht van een land waarvan de persoon niet de nationaliteit heeft ten tijde van het uitbrengen van de rechtkeuze of het moment van overlijden.
  Is voor 17 augustus 2015 een rechtskeuze uitgebracht, dan wordt die rechtskeuze geëerbiedigd.

Om ongewisse situaties bij overlijden te voorkomen (onder andere op het gebied van de erfbelasting/Erbschaftssteuer) is het tijdig maken van een testament en het laten nakijken van uw huwelijksvoorwaarden, bestaande testamenten en van uw (levens)verzekeringen zeer van belang.

 

mr. H.W.  (Henry) van Halen, Kienhuis Hoving Advocaten en notarissen Maart 2016.